پیوندها

تصویبنامه و بخشنامه های سال 93
__________________________________________اسفندماه93 ________________________________

1-بخشنامه وزیراموراقتصادی ودارایی به کلیه دستگاههای اجرایی درخصوص مطالبات دولت ازاشخاص موضوع ماده 48 قانون محاسبات عمومی کل کشور
2-بخشنامه معاون مایات برارزش افزوده درخصوص اعلام فهرست فرآورده های دارویی کشور
3-مصوبه درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی بند39 قانون بودجه سال91 کل کشور
4-مصوبه افزایش تعرفه برق خانگی وکشاورزی
5-مصوبه درخصوص استفاده ازعوامل اجتماعی درراستای سوادآموزی اشخاص متقاضی خدمات اجتماعی
6-مصوبه درخصوص حقوق گمرکی وسودبازرگانی
7-مصوبه اصلاح ایین نامه اجرایی قانون حمایت ازشرکتها وموسسات دانش بنیان وتجاری سازی نوآوری ها واختراعات
8-اصلاح آیین نامه میزان ونحوه دریافت حق عضویت درصندوق ضمانت پرده ها موضوع تصویب نامه
9-مصوبه درخصوص فروش گاز
10-مصوبه درخصوص الحاقیه به آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات وواردات
11-قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت(2)
12-اصلاح مصوبه 39912/ت50753 ه مورخ 14/04/1393
13-الحاقیه درخصوص ترددخودروهای باحجم بیش از2500 سی سی وپلاک مناطق آزاد
14-اصلاح تصویب نامه 39311/ت 50410ک مورخ 14/04/1393 موضوع اداره مناطق آزاد تجاری
15-ابلاغ تاییدیه مجموعه نظام حسابداری بخش عمومی توسط دیوان محاسبات عمومی کشور طی نامه معاون محترم نظارت مالی وخزانه دارکل کشوربه ذیحسابیها، ادارات کل امور مالی و...

________________بهمن ماه_______________________
_____________________________________دی ماه 1393______________________________
_________________________آذرماه 1393__________________________
_______________________آبان ماه 93________________________________
1- تکالیف وزارات امور اقتصادی ودارایی برای خروج غیرتورمی ازرکودبااستفاده ازاعتبارات مصوب
2-تکالیف وزارت نفت برای خروج غیرتورمی ازرکود بااستفاده ازاعتبارات مصوب
3-تکالیف بانک مرکزی برای خروج غیرتورمی ازرکود بااستفاده ازاعتبارات مصوب
4-تکالیف وزارت صنعت،معدن وتجارت بارعایت قوانین ومقررات برای خروج غیرتورمی ازرکود بااستفاده ازاعتبارات مصوب
5-مصوبه درخصوص افزودن یک ماده به اساسنامه شرکت مادرتخصصی منابع آب ایران موضوع تصویب نامه شماره 2730/ت 28225 ه مورخ 20/03/1382 
6-مصوبه درخصوص پیشنهاد بنیادشهیدوامورایثارگران راجع به ثبت سفارش خودروهای بالای 2500 سی سی
7-مصوبه درخصوص سهمیه بیمه اتکایی اجباری مستند به ماده (114) قانون برنامه پنجساله پنجم
8-قانون الحاق سه بندبه مواد2و4واصلاح ماده 6 قانون تشکیل شورای عالی اشتغال
9-مصوبه درخصوص جداول 1و2 اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده(10) قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت موضوع سقف کمکهای بلاعوض و وجوه اداره شده تصویب نامه 245/8 ت 46530 ه - 09/04/1392 
10- مصوبه درخصوص تبصره 3 ماده واحده قانون نقل وانتقال حق بیمه یابازنشستگی مصوب
11-مصوبه درخصوص اصلاح ماده 25 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال1393 موضوع تصویب نامه 192441/ت 50327 ه- 28/12/1392 
12-دستورالعمل حسابداری کسری ابواب جمعی برداشتی به موجب احکام صادره ازمراجع ذی صلاح (موضوع ماده 128 قانون محاسبات عمومی کشور)
13-مصوبه درخصوص انجام اقدامات تامین مسکن تاسقف یک میلیون وهشتصد هزار واحد مسکونی تاپایان برنامه ششم توسعه (موضوع مواد 171 و 172 قانون برنامه پنجم توسعه )
14- بخشنامه درخصوص شمول مالیات برارزش افزوده برمکمل های غیردارویی
بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^