پیوندها

مفاهیم کلیدی سند راهبردی
 الف) هفت اولویت راهبردی :
   افزایش توان ثروت آفرینی کشور
   تأمین مالی پایدار دولت و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی
   افزایش شفافیت، سلامت و انضباط مالی- اداری
   ایجاد و یکپارچه سازی سامانه های اطلاعات مدیریتی و عملیاتی
   افزایش مشارکت در سیاست گذاری و قانون گذاری
   افزایش هم افزایی درون سازمانی و همکاری فراسازمانی
 ب) استراتژیک: یعنی دارای تاثیر اساسی بر نتایج کلیدی عملکرد هر سیستم اقتصادی اجتماعی
 ت) سامانه مدیریت استراتژیک (سما)
شامل شبکه ای از افراد کلیدی ، نهادها، کارگروه ها ، کمیسیون ها نظام نامه ها و سیستم های اطلاعات یپشتیبان فرآیند مدیریت استراتژیک در خانواده وزارت اموراقتصادی و دارایی می باشد.
 ج) خانواده وزارت امور اقتصادی و دارایی: به تمام زیرمجموعه ها و سازمانها و شرکتهای وزارت اموراقتصادی و دارایی گفته می شود.
 چ) مراکز مسئولیت: به تمام زیرمجموعه های وزارت اموراقتصادی و دارایی مرکز مسئولیت گفته می شود: اعم از معاونتها ، مدیریت کل ، سازمانها ،ادارات استانی، شرکتها ، بانکها و بیمه ها
 ح) جایگاه سند راهبردی: سند راهبردی، در مورد راهبردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی است و نه اقتصاد کشور.
 خ)سند اولویتهای راهبردی: اولویتهای راهبردی، محورهای اساسی تغییر در کل مجموعه خانواده وزارت اموراقتصادی و دارایی است که توسط شورایمدیریت راهبردی پیشنهاد ، بوسیله شورای معاونین بررسی و در نهایت از سوی وزیر تصویب و ابلاغ می شود. به عنوان مثال تقویت انضباط، سلامت وشفافیت مالی اداری، یکی از محورهای اساسی تغییر و بهبود در مجموعه وزارت متبوع است.
 د)سند راهبردی مراکز مسئولیت: سندی است شامل اهداف و اقدامات استراتژیکی مراکز مسئولیت که به تایید مقام محترم وزارت رسیده باشد.
ذ)سند اهداف کمی: این سند شامل اهداف کمی مراکز مسئولیت در ارتباط با هر کدام از     اولویتهای وزارتخانه (یا دستگاه استانی) می باشد . به عنوان مثال اگر اولویت راهبردی وزارتخانه     (یا دستگاه استانی) افزایش توان ثروت آفرینی کشور است، مدیران مرکز مسئولیت باید بگویندکه در این راستا چه اهداف کمی ای در سازمان متبوع خویش را در این راستا تعریف   می کنند.
 ر) سند اقدامات راهبردی: شامل طرح ها، پروژه ها و فعالیت هایی است که تاثیر اساسی برای دستیابی به اهداف استراتژیک دارد و برخی از ایناقدامات حالت پروژه ای داشته(یک بار انجام می شوند ) برخی در یک سال قابل تعریف و اجرا هستند و برخی از اقدامات طرح هستند و برخی از اقداماتحالت تکرار شونده (پروسه ای = فرآیندی) می باشند. اقدامات استراتژیک می تواند شامل طرحها یا پروژه های بزرگی شود که فراتر از یک سال است وهمچنین تاثیری فراتر از یک هدف دارد . ین طرحها معمولاً خود شامل پروژه ها و اقدامات و برنامه های جزیی تری هستند به عنوان نمونه نظام جامع مالیاتیو یا نظام گمرکی نوین . این طرحها زمان و هزینه بالایی می طلبند و نیاز به هماهنگی فرا دستگاهی، حمایت مقام محترم وزارت و همچنین بودجه مصوب دارد.
 ز) اهداف راهبردی مستقل: اهدافی هستند که ممکن است ذیل یک اولویت راهبردی قابل طرح نباشند و مستقل از اولویتهای راهبردی وزارتخانه (یا دستگاه استانی) از اهمیت برخودارند به آنها اهداف راهبردی مستقل گفته می شود.
س) اقدامات راهبردی مستقل: اقداماتی هستند که ممکن است ذیل یک هدف راهبردی قابل طرح نباشند.
ش) دبیرخانه: منظور از دبیرخانه در این نظامنامه ، مرکز نوسازی و تحول اداری وزارتخانه است .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^