تصویبنامه ها و بخشنامه های سال 96
________________________________اسفند ماه 1396_________________________________________________________
1-جوابیه  استعلام تاریخ اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ذخیره مرخصی جانباران
2- آئین نامه اجرایی ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری 
3- نامه وزارت امور اقتصادی ودارایی درخصوص رفع ابهامات فصل شانزدهم(امور ایثارگران )قانون برنامه ششم توسعه
4- جوابیه استعلام درخصوص پرداخت یا عدم پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت کارکنان وظیفه
5- بخشنامه سازمان ادارای و استخدامی کشور درخصوص ابطال ماده (28) دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد
6- نامه مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور درخصوص الزام شهرداریها به اجرای حسابداری تعهدی
7- بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور درخصوص حق عائله مندی کارکنان زن مجرد
8- بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور درخصوص عدم محاسبه تفاوت تطبیق درمحاسبه فوق العاده ویژه و اضافه کار ساعتی
9- نامه سازمان بنامه وبودجه کشور با موضوع انعقاد قرارداد اجرای کارهای ساختمانی بصورت سرجمع با الزام وجود 30درصد اعتبار هزینه کار
___________________________بهمن ماه 1396_________________________________________________________
___________________________دی ماه 1396________________________________________________________________
1-بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ابطال ماده (30) دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاههای اجرایی
2-ابلاغ دادنامه شماره 135 مورخ 1396/7/19 هیات عمومی در خصوص رد درخواست ابطال بخشنامه 28004 مورخ 1388/11/12 سازمان امور مالیاتی کشور
3-بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص رای شماره 602 مورخ 93/4/2 مبنی بر ابطال بخشنامه ساماندهی نیروی انسانی مازاد بر نیاز وزارتخانه هایی که در اجرای ماده (53) قانون برنامه پنجم ادغام شده اند. 
4-بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص نیروی انسانی به صورت قرارداد انجام کار معین(مشخص)
5-بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص عدم لحاظ گواهینامه های صادره از طرف همایشها، سمینارها و... در امتیازات تعیین شده در نظام آموزشی کارکنان
6-بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ممنوعیت استفاده از عناوین ترکیبی نظیر مشاور وزیر و مدیر کل و ..
7-بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص تکلیف دستگاههای اجرایی جهت تنظیم 44 ساعت کار کارکنان طی 6 روز هفته
8-نامه اداره کل نظارت براجرای بودجه در خصوص شمول یا عدم شمول فوق العاده ویژه مدیریت بحران به کارکنان اداره کل هواشناسی
9-دستورالعمل حسابداری موضوع جزء (1) و (2) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه
____________________________آذر ماه 1396____________________________________________________________
_________________________آبان ماه 1396_________________________________________________
بيشتر
^