برای ارسال پیام به سیستم پیام گیر نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان چهارمحال و بختیاری باید بخشهای نام و نام خانوادگی و شماره تماس فرم الکترونیکی را تکمیل نموده و در بخش شرح پیام نیز نسبت به بیان کامل و دقیق مشکل و یا موضوع مورد نظر اقدام نمایید. بدیهی است در صورت ناقص بودن اطلاعات اولیه به درخواست شما ترتیب اثرداده نخواهد شد.

روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان چهارمحال و بختیاری

فرم ارتباط با نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان چهارمحال و بختیاری
توضیحات

* نام
* نام خانوادگى
* شماره تماس
* نشاني پست الكترونيكي
* موضوع پيام
* شرح پيام
 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^