تصویبنامه ها و بخشنامه های سال1398
______________________اوراق تسویه_______________________
___________________________________تیر ماه 1398________________________________________________________
_______________________________________خرداد ماه 1398______________________________________________________________________________
1-قانون تفسیر جزء(6) بند (ث) ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم 
2- نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص اعطا و ایجاد پست سازمانی جانبازان بازنشسته که به موجب بند (چ) ماده (88) قانون برنامه ششم بازگشت به کار یافته اند
3-تصویب نامه هیات وزیران در خصوص افزایش حقوق مستمری بگیران مشمول قانون تامین اجتماعی
4-اصلاحیه آیین نامه اجرایی بندهای (ج) و (ی) تبصره (12) قانون بودجه سال 1398 کل کشور
5-تصویب نامه هیات وزیران در خصوص نصاب معاملات دولتی سال 1398
6-نامه اداره کل دیوان محاسبات استان در خصوص حکم جزء (9) بند (ط) تبصره (2) قانون بودجه سال 1398
7-نامه اداره کل بازرسی استان در خصوص شرکت کارکنان دستگاه های اجرایی در معاملات دولتی
8-نامه معاونت نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص حکم جزء (9) بند (ط) تبصره (2) قانون بودجه سال 1398
9-تصویب نامه هیات وزیران در خصوص تمدید فهرست مناطق کمتر توسعه یافته
10-دستورالعمل تعیین مرجع رسیدگی و تایید بدهی ها و مطالبات موضوع بند (ع) تبصره (5) قانون بودجه سال 1398
11-بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتصاب مدیران حرفه ای
12-قانون معافیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی
_____________________________________اردیبهشت ماه 1398_____________________________________________________________
1-ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398 کل کشور
2-مصوبه هیات وزیران در خصوص ضرایب حقوق کارکنان در سال 98
3-بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص صدور احکام پرداخت برای کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی
4-آیین نامه اجرایی بندهای (ج) و (ی) تبصره (12) قانون بودجه سال 1398 کل کشور
5-قانون دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری
6-بخشنامه وزیر صنعت،معدن و تجارت پیرامون فهرست تولیدات و خدمات داخلی
7-اصلاحیه آیین نامه ماده (25) آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران
8-نظریه معاون حقوقی رئیس جمهور در خصوص تسری حکم ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به سازمان انتقال خون ایران
9-مصوبه هیات وزیران در رابطه با کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار
10-بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص اصلاح تبصره بند (4) بخشنامه شماره 647444 مورخ 1395/5/11 سازمان مدیریت و برنامه ریزی (وقت)
11-نامه معاونت حقوقی رئیس جمهور در خصوص شمول حکم ماده (9) قانون برنامه ششم توسعه به شهرداریها
12-آیین نامه اجرایی بند(ح) تبصره (9) قانون بودجه سال 1398 کل کشور
 
_____________________________فروردین ماه 1398_____________________________________________________________
بيشتر
^