پیوندها

  • كوهستاني بودن بخش وسيعي از استان و طولاني بودن دوره يخبندان و سرماي شديد و دشواري خدمات رساني به روستاها در مناطق كوهستاني
  • فرسايش حوزه هاي آبخيز با توجه به عدم تعادل دام و مرتع ، تخريب مراتع و جنگلها و عدم توجه به اثرات عمليات عمراني در حساس زمين شناسي
  • عدم تنوع فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي در مراكز روستايي و غالب بودن شيوه توليد سنتي در نواحي روستايي و عشايري استان
  • ضعف تكنولو‍ژي پيشرفته ، محدود بودن واحدهاي طراحي و مهندسي و امكانات نوسازي ماشين آلات
  • خروج سرمايه از استان و انتقال به استانهاي برخوردار
  • كمبود سرانه فضاها و امكانات فرهنگي و هنري
  • پايين بودن درآمد سرانه و مشاركت ناكافي بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در فعاليت هاي اقتصادي
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^