پیوندها

دستورالعمل ها و بخشنامه ها

دستورالعمل نحوه شناسایی وجوه مصرف نشده اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال 1393
کدینگ پیشنهادی حساب های کل و معین نظام حسابداری بخش عمومی
مقایسه سیتم فعلی با سیستم حسابداری تعهدی

پیش نویس نهایی نظام حسابداری بخش عمومی
نحوه اعمال حساب اعتبار حق بيمه سهم دولت ، حقوق و مزاياي مستمر كاركنان
اجراي جزء (ب) بند(50) ماده واحده قانون بودجه سال 1388
حفظ و نگهداري از اسناد و مدارك مالي در دستگاههاي اجرايي
نحوه پرداخت و اعمال حساب ماليات و عوارض ارزش افزوده توسط ذيحسابان
تهيه صورتحساب عملكرد بودجه سال 1388 دستگاههاي اجرايي استاني بصورت غير متمركز 1
تهيه صورتحساب عملكرد بودجه سال 1388 دستگاههاي اجرايي استاني بصورت غير متمركز 2
ايجاد وحدت رويه در استانها و هماهنگي لازم براي اجراي بخشنامه شماره 169059/8652/54 مورخ21/10/88
آيين نامه مستند سازي و تعيين بهره برداري اموال غير منقول دستگاههاي اجرايي
چگونگي احتساب كسور بازنشستگي و درمان سهم دولت
نحوه ارسال صورتحساب و دريافت و پرداخت توسط دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقات
اعمال تغييرات شماره طبقه بندي دستگاههاي اجرايي و اعتبارات در قانون بودجه سال 87
بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^