نام زیرپورتال :چهار محال بختیاری
پنجشنبه 23 فروردين 1397 __________________خدمات اداره خزانه معین استان_____________________
 **************************************************************************************************
مسئول ارایه خدمات اداره خزانه معین: سلیمان نصیری ( رئیس اداره) شماره تماس:32223014  داخلی 230    
**************************************************************************************************


شناسنامه خدمت پرداخت حقوق کارکنان دولت قبل از بهبود خدمت

شناسنامه خدمت پرداخت حقوق کارکنان دولت  بعد از بهبود

 >>>>>  ---------  فرمهای مرتبط با این خدمت-----------<<<<

شناسنامه خدمت مشارکت در تخصیص اعتبار و ابلاغ ان

 >>>>>  ---------  فرمهای مرتبط با این خدمت-----------<<<<

شناسنامه خدمت پرداخت اعتبارات هزينه اي(ساير) دستگاههای اجرایی در استان چهارمحال و بختیاری  قبل از بهبود
شناسنامه خدمت پرداخت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی چهارمحال و بختیاری بعد از بهبود


 >>>>>  ---------
 فرمهای مرتبط با این خدمت-----------<<<<


شناسنامه خدمت پرداخت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دستگاههای اجرایی
در استان چهارمحال و بختیاری قبل از بهبود
شناسنامه خدمت پرداخت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی چهارمحال و بختیاری  بعد از بهبود

    >>>>>  ---------     فرمهای مرتبط با این خدمت-----------<<<<

شناسنامه خدمت پرداخت دریافت و پرداخت سپرده های دستگاههای اجرایی
در استان چهارمحال و بختیاری

                >>>>>  ---------     فرمهای مرتبط با این خدمت-----------<<<<


شناسنامه خدمت  اعمال حساب درامد و صدور تائیدیه درآمد  استان چهارمحال و بختیاری

    >>>>>  ---------  فرمهای مرتبط با این خدمت-----------<<<<

شناسنامه خدمت دریافت درآمد اختصاصی و پرداخت اعتبارات اختصاصی 
در استان چهارمحال و بختیاری

                 >>>>>  ---------  فرمهای مرتبط با این خدمت-----------<<<<

شناسنامه خدمت استرداد وجوه اشتباه واریزی


 >>>>>  ---------  فرمهای مرتبط با این خدمت-----------<<<<
 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^