نام زیرپورتال :چهار محال بختیاری
شنبه 22 دي 1397 _________فیش حقوقی مدیر کل__________  

حقوق و مزایای نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان چهارمحال و بختیاری

ناخالص پرداخت حقوق و مزایا

کسورات

خالص پرداختی

حقوق و مزایا مهر ماه1397

46072361 ریال

31917454 ریال

14154907ریال

حقوق و مزایا آبان ماه 1397

46072361 ریال

29403455 ریال

16668906 ریال

حقوق و مزایا آذر ماه 1397

46072361 ریال

29403455 ریال

16668906ریال

حقوق و مزایا دی ماه 1397

46072361 ریال

29843455 ریال

16228906 ریال

 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^