مطالعات اقتصادی
يكشنبه 5 شهريور 1396 _مطالعات اقتصادی_
بررسی انواع سرمایه بر رشد اقتصادی استانهای منتخب

بررسی آثار سیاست های پولی و مالی کشور بر تعیین ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی بودجه خانوارهای شهری و روستایی استان چهارمحال و بختیاری طی سالهای 90-95

گزارش اقتصادی استان چهارمحال و بختیاری در سال 1396  

بررسی روند تحولات شاخصهای نیروی کار استان چهارمحال و بختیاری

 اثرات سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مصرف انرژی برآلودگی محیط زیست در اقتصادهای عمدتاً مبتنی بر منابع شورای همکاری خلیج فارس

- بررسی اثر بهبود فضای کسب و کار بر تولید و رشد اقتصادی در استانهای منطقه 4

ارائه یک الگوی مفهومی برای اقتصاد سیاسی بدهی های دولت با استفاده از پارادایم های حکمرانی خوب 

بررسی تاثیر عدالت بین نسلی بر گرمای جهانی و رشد اقتصادی با تاکید بر نقش نرخ رجحان زمانی 
 
بررسی اثر توسعه اقتصادی بر توزیع درآمد در استانهای ایران با تاکید بر بخش کشاورزی 

بررسی بودجه خانوارهای شهری و روستایی استان چهارمحال و بختیاری 

- (The Economic Impacts of Droughts (English

Ecological Economic

Governance and Publicdebt


 چهارچوب نظری تحلیل داده -ستانده 

بررسی انواع سرمایه بر رشد اقتصادی استانهای صنعتی ایران
حکمرانی و برداشت بدهی های عمومی

کتاب رفع موانع تولید رقابت پذیر
مقاله  کارآفرینی
گزیده شاخص های اقتصادی سال 94
گزارش اقتصادی سال 94
نمایار ماهانه

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^