نام زیرپورتال :چهار محال بختیاری
سه‌شنبه 18 ارديبهشت 1397 .


روند رسیدگی به اجرای ماده موضوع 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم

راهنمایی تکمیل فرم

فرم درخواست رسیدگی به شکایات مؤدیان مالیاتی در هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

ارتباط با هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم

 
امتیاز دهی
 
 

^