تصویبنامه ها و بخشنامه های سال1398
يكشنبه 27 مرداد 1398 ______________________اوراق تسویه_______________________ بخشنامه مربوط به اوراق تسویه به شماره 272242 مورخ 1398/5/22

********************************************

اوراق تسویه نوع اول
********************************************

اطلاعیه شماره 1
بخشنامه
فرم شماره (1) : شخص متقاضی
فرم شماره (2) : دستگاه اجرایی بدهکار
فرم شماره (3) : دستگاه اجرایی طلبکار
فرم شماره (4) : موضوع بند (پ ) - بدهی که به شرکت دولتی به واسطه بند (پ ) منتقل شده است
********************************************
اوراق تسویه نوع دوم
********************************************


فرم نمونه شماره (1- ب) -- متقاضی
فرم شماره (2) : دستگاه اجرایی بدهکار
فرم شماره (6) : متقاضی جهت ارائه به بانک

فرم شماره (7) : تاییدیه بانک
بخشنامه شماره 57/112766 مورخ 97/6/3
اطلاعیه شماره 2


 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^