يکشنبه, 22 تير 1399
  • ساعت : ۱۰:۵۳:۵۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ 
  • کد خبر : ۱۹۴۹۷۰
هشتاد چهارمین جلسه ستادپیگیری و تسویه اقلام سنواتی باحضور مدیركل اموراقتصادی ودارایی استان درمحل اداره كل برگزارشد.

جلسه ستاد پيگيري حسابهاي  سنواتي درتاريخ بیست و نهم خرداد ماه 1399  با حضور آقاي عبداللهی مدير كل،آقای فانی معاون نظارت مالی  ورئیس خزانه معین استان ورؤساي اداره نظارت مالي واداره هماهنگي وتلفيق  حسابها و آقاي دهقانی ذیحساب محترم شرکت توزیع نیروی برق استان در محل اداره كل تشکیل گردید.درابتداي جلسه آقاي عبداللهی به اهميت  تسريع تسويه حساب اقلام سنواتي اشاره واظهارداشتند با عنايت به  تاكيد اداره كل هماهنگي و تلفيق حسابها وروشهاي حسابداري  مبني  بر تسويه  و تاديه پرداختهاي  غير قطعي،توجه به تغييرسياستهادراين زمينه وبازنگري درخصوص پرداختهاي غير قطعي سنواتي بيش ازپيش ضروري مي باشد . آقاي فانی نيز بيان داشتند  نتيجه پيگيريها ومكاتبات  انجام شده با  ذيحسابان و مديران مالي دستگاههاي  اجرائي  استان به  منظوركاهش اقلام  سنواتي  غير قطعي مورد توجه  مي باشد واميد است درآينده نزديك اين اقلام  بطور كامل تسويه  شده  وازصورتحسابهاي دستگاههاي اجرائي استان خارج گردد. درپایان جلسه ذیحساب دستگاه مذکور به تشریح روند تسویه حساب اقلام سنواتی درسال مالی 1398 پرداخت وگزارش میزان اقلام سنواتی تسویه شده رابه ستاد پیگیری وتسویه  اقلام سنواتی ارائه نمود.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.7.4.0