تحقیقات اقتصادی
بررسي وضعيت عملكرد شهركهاي صنعتي در استان چهارمحال و بختياري و ارائه راهكارهاي اجرايي جهت بهبود وضعيت آنها

متون عمومي

5.6.3.0
گروه دورانV5.6.3.0