پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

تحقیقات اقتصادی
بررسي وضعيت عملكرد شهركهاي صنعتي در استان چهارمحال و بختياري و ارائه راهكارهاي اجرايي جهت بهبود وضعيت آنها

متون عمومي

5.5.0.0
گروه دورانV5.5.0.0