پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پرسشهای متداول
 آیا امکان ارسال شکایت از طریق جایگاه اینترنتی دستگاه امکانپذیرمی باشد ؟

این امکان وجود دارد که از طریق مسیر خدمات الکترونیکی -------------> فرم رسیدگی به شکایات مردمی درمنوی اصلی سایت شکایت خود را ثبت نمایید .

 نظام نوين اموال غير مصرفي دولت جمهوري اسلامي ايران از چه زماني لازم الاجرا شده است و آيا فرم هاي اموالي مربوط به صورتحساب هاي رسيده و فرستاده به اداره كل اموال دولتي يا سازمان هاي اموراقتصادي و دارائي استان ارسال شود؟ نظام نوين اموال غير مصرفي دولت جمهوري اسلامي ايران از چه زماني لازم الاجرا شده است و آيا فرم هاي اموالي مربوط به صورتحساب هاي رسيده و فرستاده به اداره كل اموال دولتي يا سازمان هاي اموراقتصادي و دارائي استان ارسال شود؟

باتوجه به لازم الاجرا شدن نظام نوين از تاريخ ابلاغ بخشنامه مربوطه ( ارديبهشت 88 ) فرم هاي اموالي صرفاً از طريق سيستم هاي مكانيزه ارسال خواهد شد و تا زمان اجراي كامل بخشنامه مربوطه فرم هاي كاغذي ارسالي اعاده خواهد شد.

 براي حذف اموال مسروقه از حساب هاي اموالي چه مداركي لازم است و آيا مدارك مربوط به طرح موضوع در مراجع قضايي كفايت دارد؟ براي حذف اموال مسروقه از حساب هاي اموالي چه مداركي لازم است و آيا مدارك مربوط به طرح موضوع در مراجع قضايي كفايت دارد؟

در جهت ايجاد وحدت رويه فيمابين ديوان محاسبات كشور ووزارت اموراقتصادي و دارائي باتوجه به لزوم طرح موضوع سرقت اموال دولتي در ديوان محاسبات كشور ( موضوع ماده 23 قانون محاسبات كشور) مصوب سال 61 حذف اموال مسروقه از حساب اموالي صرفاً با صدور رأي از ديوان

 براي حذف اموال مسروقه از حساب هاي اموالي چه مداركي لازم است و آيا مدارك مربوط به طرح موضوع در مراجع قضايي كفايت دارد؟ براي حذف اموال مسروقه از حساب هاي اموالي چه مداركي لازم است و آيا مدارك مربوط به طرح موضوع در مراجع قضايي كفايت دارد؟

در جهت ايجاد وحدت رويه فيمابين ديوان محاسبات كشور ووزارت اموراقتصادي و دارائي باتوجه به لزوم طرح موضوع سرقت اموال دولتي در ديوان محاسبات كشور ( موضوع ماده 23 قانون محاسبات كشور) مصوب سال 61 حذف اموال مسروقه از حساب اموالي صرفاً با صدور رأي از ديوان

 اقدامات مربوط به حذف اموال از بين رفته در اثر حوادث ناگهاني چگونه است؟

چنانچه اموال دولتي بر اثر حوادث ناگهاني از قبيل سيل ، زلزله ، جنگ و حوادث مشابه از بين برود برابر تبصره 2 ماده 39 آئين نامه اموال دولتي با موافقت بالاترين مقام اجرايي دستگاه يا مقام مجاز معرفي شده از دفاتر اموال حذف مي شود.

 آيا امكان استفاده از وجوه حاصل از فروش اموال غير منقول مازاد بر نياز براي خريد اموال غير منقول جود دارد؟

برابر فراز الف از بند 9 قانون بودجه سال جاري صرفاً جهت اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساس جمهوري اسلامي ايران معادل 80% از وجوه حاصل در اختيار دستگاه اجرايي ذيربط حسب مورد ملي يا استاني قرار مي گيرد تا 40% آن براي تكميل طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه...

 

  


5.7.13.0
گروه دورانV5.7.13.0